(1)
ใจสอาด พ. . . มาตรฐานจริยธรรมของผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์. phiv mbu 2021, 26, 33-43.