(1)
ทรัพย์รวงทอง ว.; ทรัพย์รวงทอง ส. . การพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์. phiv mbu 2021, 26, 44-52.