(1)
วงศ์ยศ น. . . ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานผักตบชวา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. phiv mbu 2020, 26, 168-178.