(1)
บุสบง ผ. . . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้ใช้บริการ ในจังหวัดพะเยา. phiv mbu 2021, 26, 179-191.