ยโสธโร พ. . การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนวพุทธศาสนาของประชาชน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 100–108, 2020. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/249001. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.