สุขวณิช ผ. .; เปี่ยมเมตตา จ.; โท้ประยูร ญ. ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 1–11, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251521. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.