รัตน์ชัยศิลป์ ร. . . ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 53–62, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251585. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.