อคฺคชิโต พ. ความจริงตามทัศนะพุทธปรัชญา. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 12–20, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251649. Acesso em: 7 ธ.ค. 2022.