ปิยะธรรมวรากุล ส. . เด็กปัญญาเลิศ. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 90–100, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251777. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.