รองสวัสดิ์ ท. . ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านองค์การ ที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 73–89, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251780. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.