ใจสอาด พ. . . มาตรฐานจริยธรรมของผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 33–43, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251968. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.