โพธิสุวรรณ พ. ส. .; สีเจริญ ม. . การจัดการความรู้เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการหยุดยั้งรถยนต์ของผู้ต้องหา และป้องกันการโจรกรรมรถยนต์. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 101–108, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252052. Acesso em: 7 ธ.ค. 2022.