จันทรัตนะ ว. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น รหัส 2504901 โดยใช้ชุดการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 109–117, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252109. Acesso em: 2 ต.ค. 2022.