ทรัพย์รวงทอง ว.; ทรัพย์รวงทอง ส. . การพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ . วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 44–52, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252191. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.