สาตราวุธ ร. ความทุกข์จากมุมองของเขตแดนแห่งอัตถิภาวะในปรัชญาของเคียร์เคอการ์ด. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 128–136, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252479. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.