ภาคสุวรรณ ศ. . บทบาทของประเทศไทยในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 137–145, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252691. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.