มณีโรจน์ ณ. การพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 146–167, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252722. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.