เตจา . ฐ. . .; ชิวปรีชา เ. . . การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี . วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 213–221, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252781. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.