วงศ์ยศ น. . . ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานผักตบชวา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 168–178, 2020. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/253060. Acesso em: 7 ธ.ค. 2022.