บุสบง ผ. . . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้ใช้บริการ ในจังหวัดพะเยา. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 179–191, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/253064. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.