กาญจนพายัพ ภ. . . ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 192–201, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/253066. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.