ยโสธโร พระสุทัศน์. 2020. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนวพุทธศาสนาของประชาชน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 23 (2):100-108. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/249001.