สุขวณิช ผศ.ดร.ธนาชัย, เปี่ยมเมตตา จักร์พงษ์, และ โท้ประยูร ญาณกร. 2021. “ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):1-11. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251521.