รัตน์ชัยศิลป์ รุ่งฤดี. 2021. “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):53-62. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251585.