ปภสฺสโร (สพานทอง) พระสุริยะ. 2021. “บ่อเกิดความรู้ในพุทธปรัชญา”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):63-72. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251646.