สุทธิพรโอภาส เสาวลักษณ์. 2021. “พัฒนาการของมนุษย์ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):21-32. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251648.