อคฺคชิโต พระมหาวิชิต. 2021. “ความจริงตามทัศนะพุทธปรัชญา”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):12-20. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251649.