ปิยะธรรมวรากุล สุการต์พิชา. 2021. “เด็กปัญญาเลิศ”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):90-100. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251777.