รองสวัสดิ์ ทวีเกียรติ. 2021. “ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านองค์การ ที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):73-89. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251780.