ใจสอาด พัชมณ. 2021. “มาตรฐานจริยธรรมของผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):33-43. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251968.