โพธิสุวรรณ พันตำรวจเอก สรรค์ชัย, และ สีเจริญ มีชัย. 2021. “การจัดการความรู้เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการหยุดยั้งรถยนต์ของผู้ต้องหา และป้องกันการโจรกรรมรถยนต์”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):101-8. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252052.