จันทรัตนะ วีรวัฒน์. 2021. “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น รหัส 2504901 โดยใช้ชุดการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):109-17. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252109.