ทรัพย์รวงทอง วราภรณ์, และ ทรัพย์รวงทอง สาธร. 2021. “การพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):44-52. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252191.