สาตราวุธ รชฎ. 2021. “ความทุกข์จากมุมองของเขตแดนแห่งอัตถิภาวะในปรัชญาของเคียร์เคอการ์ด”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):128-36. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252479.