ภาคสุวรรณ ศิโรตม์. 2021. “บทบาทของประเทศไทยในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):137-45. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252691.