มณีโรจน์ ณัฎฐพัชร. 2021. “การพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):146-67. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252722.