เตจา ฐิตานันท์, และ ชิวปรีชา เกสิณี. 2021. “การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):213-21. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252781.