วงศ์ยศ นิตยา. 2020. “ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานผักตบชวา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):168-78. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/253060.