บุสบง ผกาภรณ์. 2021. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้ใช้บริการ ในจังหวัดพะเยา”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):179-91. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/253064.