กาญจนพายัพ ภฤดา. 2021. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 26 (1):192-201. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/253066.