[1]
สุขวณิช ผ. ., เปี่ยมเมตตา จ., และ โท้ประยูร ญ., “ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 1–11, มิ.ย. 2021.