[1]
รัตน์ชัยศิลป์ ร. . ., “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 53–62, มิ.ย. 2021.