[1]
ปภสฺสโร (สพานทอง) พ. ., “บ่อเกิดความรู้ในพุทธปรัชญา”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 63–72, มิ.ย. 2021.