[1]
สุทธิพรโอภาส เ. . ., “พัฒนาการของมนุษย์ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 21–32, มิ.ย. 2021.