[1]
อคฺคชิโต พ., “ความจริงตามทัศนะพุทธปรัชญา”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 12–20, มิ.ย. 2021.