[1]
รองสวัสดิ์ ท. ., “ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านองค์การ ที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 73–89, มิ.ย. 2021.