[1]
ใจสอาด พ. . ., “มาตรฐานจริยธรรมของผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 33–43, มิ.ย. 2021.