[1]
ทรัพย์รวงทอง ว. และ ทรัพย์รวงทอง ส. ., “การพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 44–52, มิ.ย. 2021.