[1]
สาตราวุธ ร., “ ความทุกข์จากมุมองของเขตแดนแห่งอัตถิภาวะในปรัชญาของเคียร์เคอการ์ด”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 128–136, ก.ค. 2021.