[1]
มณีโรจน์ ณ., “การพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 146–167, ก.ค. 2021.